Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Algemene levering- en betalingsvoorwaarden met beperkte aansprakelijkheid van Future Kunststof Kozijnen

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden met beperkte aansprakelijkheid van Future Kunststof Kozijnen

Hoofdstuk I – Alle contractvormen

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene vooraarden
Lid 1: De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten, die Future Kunststof Kozijnen verkoopt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woord.
Lid 2: Op de tussen Future Kunststof Kozijnen en koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Future Kunststof Kozijnen is bevestigd.

Artikel 2 Overeenkomst
Lid 1: De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Future Kunststof Kozijnen aan de koper aangeboden koopcontract. De achteraf aan de koper toe te sturen orderbevestiging geldt slechtst als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.
Lid 2: Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Future Kunststof Kozijnen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijs
Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief B.T.W., tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 art. 5 door Future Kunststof Kozijnen niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de klant levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden, en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.
Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant zal de juiste prijs accepteren indien in het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 10% bedraagt, is de klant niet verplicht de juiste prijs te accepteren doch kan alsdan van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan, tenzij Future Kunststof Kozijnen of de leasemaatschappij aanbiedt het prijsverschil voor zover de genoemde 10% overschrijnende voor haar rekening te zullen nemen.

Artikel 4 Leveradres
Lid 1: Onder leveradres wordt verstaan de woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening en risico van Future Kunststof Kozijnen

Artikel 5 Montage
Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt indien zulks is overeengekomen.
Lid 2: Onder montage wordt verstaan; demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afkitten van de buitenzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 3: Future Kunststof Kozijnen zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van Future Kunststof Kozijnen, dan zal deze schade, mits het schadebedrag meer dan Euro 375,- is, tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door Future Kunststof Kozijnen aan te wijzen derde bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft Future Kunststof Kozijnen niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade tengevolge van overmacht of schuld van derden. Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.
Lid 4: Afwerking van de dagkant met stucwerk of gipsplaat vindt plaats indien dit is overeengekomen.
Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de klant hieraan zijn medewerking verlenen.
Lid 6: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de klant in rekening worden gebracht.
Lid 7: Indien deze kosten meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijke orderbedrag zal Future Kunststof Kozijnen koper hiervan mededeling doen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden, tenzij Future Kunststof Kozijnen aanbiedt de kosten voor zover deze meer dan bedoelde 25% bedragen, voor haar rekening te nemen.

Artikel 5a Asbest
Lid 1: Indien bij opmeting van een dakkapel door de opmeter wordt vermoed dat er zich in de dakplaten asbest bevindt, zal de opmeter een monster nemen en dit monster in een laboratorium laten onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in de dakplaten, dan zal voor de verwijdering van deze dakplaten een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. De hieruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van de klant.
Lid 2: Overig aangetroffen asbesthoudend of milieuvervuilend materiaal zal bij de klant worden achtergelaten. De eventuele verwijdering daarvan dient de klant op eigen kosten zelf te realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan.

Artikel 6 Vergunningen
Lid 1: Indien voor het plaatsen van de Future Kunststof Kozijnen gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet-verkrijgen van deze vergunningen voor koper. Het niet-verkrijgen van een benodigde vergunning is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen.
Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper.
Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen door de koper zijn voldaan; c) koper moet alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Future Kunststof Kozijnen hebben gestuurd; d) de vergunning moet definitief zijn geweigerd.
Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
Lid 5: Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde subsidie is koper gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien koper zulks weigert, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

Artikel 7 Subsidie
Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij Future Kunststof Kozijnen gekochte producten subsidie benodigd is, is het risico van het niet verkrijgen van deze subsidie voor koper. Het niet verkrijgen van benodigde subsidie is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand hoeven doen.
Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde subsidie zijn verbonden komen voor rekening van de koper.
Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake een subsidie kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kinnen beroepen: a) koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde subsidie hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de subsidie verlenende instantie moet binnen 14 dagen door de koper zijn voldaan; c) koper moet alle stukken gericht aan of ontvangen van de subsidie verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Future Kunststof Kozijnen hebben gestuurd; d) de subsidie moet definitief zijn geweigerd.
Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie geacht te zijn verleend.
Lid 5: Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde subsidie is koper gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien koper zulks weigert, wordt de subsidie geacht te zijn verleend.

Artikel 8 Financiering (niet van toepassing bij lease)
Lid 1: Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de koper.
Lid 2: Indien in de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering kan de koper zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan Future Kunststof Kozijnen schriftelijk overlegt tenminste twee gemotiveerde verklaringen van kredietverlenende instellingen waarin deze weigeren aan koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instelling gehanteerde voorwaarde te verstrekken.
Lid 3: Indien koper niet aan het in lid 2 gestelde kan voldoen wordt koper geacht de benodigde financiering te hebben verkregen.

Artikel 9 Annulering
Lid 1: Indien op de overeenkomst de Colportagewet van toepassing is, kan de klant binnen 8 dagen na dagtekening de overeenkomst door de Kamer van Koophandel te Almere kosteloos schriftelijk annuleren.
Lid 2: Indien op de overeenkomst niet de Colportagewet van toepassing is of indien de Colportagewet wel van toepassing is doch de lid 1 genoemde termijn van 8 dagen is verstreken en de klant wil de overeenkomst alsnog annuleren, dan dient de klant zulks schriftelijk per aangetekende post Future Kunststof Kozijnen mede te delen. Future Kunststof Kozijnen kan dan akkoord gaan met het annulatie verzoek onder de voorwaarde dat de klant de gemaakte kosten en de gederfde winst vodloet zoals aan te geven door Future Kunststof Kozijnen; Future Kunststof Kozijnen kan het annulatie verzoek om haar moverende redenen ook weigeren, in welk geval de klant gehouden is de overeenkomst na te komen.

Artikel 10 Incassokosten
Lid 1: Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die op de eventuele incasso van het uit hoofde van de met Future Kunststof Kozijnen gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedrag mochten vallen, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag.
Lid 2: Bedoelde incassokosten kunnen niet door de rechter gematigd worden.
Lid 3: Indien de werkelijke gemaakte kosten hoger zijn dan 15% van het te incasseren bedrag, kan Future Kunststof Kozijnen deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen, of genoegen nemen met de voornoemde 15%, een en ander naar keuze van Future Kunststof Kozijnen

Artikel 11 Levertijd
Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op het contract vermelde termijn.
Lid 2: Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Future Kunststof Kozijnen van de benodigde grond- en/of hulpstoffen of ten gevolge van andere Future Kunststof Kozijnen betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Future Kunststof Kozijnen wel leveren kan, zonder Future Kunststof Kozijnen tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.
Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 3 maanden wordt overschreden kan de koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de klant komen.
Lid 4: In geval van een levering >>op afroep<< dient de afroep plaats te vinden uiterlijk 12 maanden na het tot stand komenvan de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de klant de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contractsbelang zoals omschreven in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden te vergoeden, een en ander naar keuze van Future Kunststof Kozijnen

Artikel 12 Reclames
Lid 1: Reclames zijn ter zake van gebrekkige levering of montage dienen, binnen 6 weken, nadat deze door klant zijn ontdekt schriftelijk per aangetekende schrijven aan Future Kunststof Kozijnen te worden medegedeeld.
Lid 2: Indien de gebrekkige levering of plaatsing door Future Kunststof Kozijnen wordt geaccepteerd, zal zij voor kosteloos herstel zorg dragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de klant komt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Lid 1: De producten blijven eigendom van Future Kunststof Kozijnen totdat de klant al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en tenzij de eigendom van de producten met toestemming van Future Kunststof Kozijnen in geval van lease aan de leasemaatschappij wordt overgedragen.

Artikel 14 Betaling (niet van toepassing bij lease)
Lid 1: Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt: 1. 40% binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. 2. 60% contant bij levering.
Lid 2: Klant zal op verzoek van Future Kunststof Kozijnen een ongeclausuleerde standaardbankgarantie verstrekken voor het bedrag dat Future Kunststof Kozijnen van klant te vorderen heeft. De bankgarantie dient in het bezit van Future Kunststof Kozijnen te zijn tenminste één week voor de datum van montage en dient geldig te zijn minimaal tot aan één maand na datum van montage. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit van Future Kunststof Kozijnen is zal de montage geen doorgang vinden terwijl Future Kunststof Kozijnen de kosten uit hoofde van de geplande montage op klant zal kunnen verhalen. De kosten van de bankgarantie neemt Future Kunststof Kozijnen voor haar rekening.
Lid 3: Bij overschrijding van een betalingstermijn zal koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn. Tevens is koper in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging is vereist.

Artikel 15 Garantie
Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantievoorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren te rekenen van de datum van montage.
Lid 2: Buiten de garantie vallen: - kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; - beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijk bouwmaterialen; - beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Future Kunststof Kozijnen zijn of worden verricht; - beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde.
Lid 3: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van verkoper van hetgeen door koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
Lid 4: De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Future Kunststof Kozijnen reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.
Lid 5: Indien de koper niet aan het in artikel 12 lid 1 en artikel 14 van deze algemene voorwaarden voldoet, is Future Kunststof Kozijnen niet gehouden aan haar garantieverplichtingen te voldoen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
Lid 1: De aansprakelijkheid van Future Kunststof Kozijnen is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 5 lid 3 en de nakoming van de garantieverlichtingen zoals bedoeld in artikel 15. Overige schadevergoedingsverplichtingen – gevolgschade etc. – worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsverplichtingen welke op grond van dwingend recht op Future Kunststof Kozijnen rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot het wettelijk toegestane minimumbedrag.

Artikel 17 Overmacht
Lid 1: Ingeval van overmacht is Future Kunststof Kozijnen gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een buitengerechtelijk verklaring, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Future Kunststof Kozijnen onafhankelijke omstandigheid die tijdige en/of deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.

Artikel 18 Foldermateriaal
Koper zal zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties in folder- c.q. reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificatie en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De koper kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met de getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van aanduiding worden getoond.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Forumkeuze
Tenzij volgens de competentieregels en Kantonrecht bevoegd is, zullen alle geschillen beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Almere , tenzij de klant binnen één maand na sommatie kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Hoofdstuk II – Leasecontracten

Artikel 22 – Medewerking onderzoek lease
Teneinde het mogelijk te maken voor de Bank de acceptatie mogelijkheden voor de aspirant lease te onderzoeken verplicht de laatste zich om op eerste verzoek van de Bank terstond volledige en juiste inlichtingen te verstrekken omtrent zijn vermogens- en inkomstenpositie, des gevraagd schriftelijk en met bewijsstukken gespecificeerd.

Artikel 22 – Non acceptatie lease
Mocht de aspirant lease door de Bank niet geaccepteerd worden dan wordt deze overeenkomst geacht nimmer te hebben bestaan daar zij is aangegaan onder de opschortende voorwaarde va acceptatie van de aspirant lease door de Bank. Met name zal er dan geen terbeschikkingstelling van goederen plaatsvinden noch zal er sprake zijn van enigerlei schadevergoeding door een der partijen.

Artikel 23 – Gedeeltelijk of voorwaardelijke acceptatie lease
Lid 1: Indien de aspirant-lease door de Bank niet wordt geaccepteerd voor het op de overeenkomst vermelde bedrag doch voor een lager bedrag, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen tot dit lagere bedrag. De goederen welke alsdan ter beschikking zullen worden gesteld zullen een waarde vertegenwoordigen tot ten hoogste dit lagere bedrag. In overleg met de klant zal derhalve alsdan een keuze worden gemaakt uit de bestelde goederen.
Lid 2: Indien Future Kunststof Kozijnen en de aspirant lease omtrent de in lid 1 genoemde keuze niet binnen 4 weken na godkeuring door de Bank tot overeenstemming kunnen komen is het in artikel 9 lid 2 gestelde van overeenkomstige toepassing.
Lid 3: Indien de aspirant-lease niet door de Bank wordt geaccepteerd dan onder de voorwaarde dat de aspirant-lease een zekerheidsrecht doet vestigen op zijn onroerende of roerende za(a)k(en) of goederen ten behoeve van de bank, dan is de aspirant-lease verplicht daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Voor zover juridisch vereist wordt de toestemming tot het vestigen c.q. verlenen van een dergelijk zekerheidsrecht door ondertekening van deze algemene voorwaarden reeds nu voor alsdan bij voorbaat door de aspirant-lease verleend en zegt dat de aspirant-lease toe de eventueel noodzakelijke handelingen te zullen verrichten, nodig voor het vestigen van het zekerheidsrecht. Aan de aspirant-lease zal in een dergelijk geval worden medegedeeld dat de vestiging van een zekerheidsrecht door de bank noodzakelijk wordt geacht. Onder zekerheidsrecht wordt in ieder geval mede verstaan een (eerste, tweede of verder) recht van hypotheek, vuistloze verpanding, stille verpanding, cessie en alle overige in het Nederlands recht bekende vormen van zekerheden. De kosten van het vestigen van het zekerheidsrecht komen voor rekening van Future Kunststof Kozijnen
Lid 4: Indien de aspirant-lease mocht weigeren zijn medewerking te verlenen aan het vesigen van het door de bank nodig geachte zekerheidsrecht, dan is artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24 – Niet nakoming lease
Zo de aspirant-lease weigert de overeenkomst na te komen, is hij gehouden het positief contractsbelang te vergoeden, zoals omschreven in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Sarubos B.V. op vergoeding van eventuele verdere of andere schade.

Artikel 25 – Acceptatie lease
Nadat de Bank de aspirant-lease als lease heeft geaccepteerd zal Future Kunststof Kozijnen te Almere zorg dragen voor terbeschikkingstelling van de bestelde goederen, zoveel mogelijk met in acht name van de overeengekomen datum voor terbeschikkingstelling. Dit betekent dat Future Kunststof Kozijnen zal zorg dragen voor: - Demontage; - Montage met eventueel afkitten; - Dubbelglas met normale specificaties; - 10 jaar garantie op het beslag/kozijnen; - Aanvullende verzekering; - Vensterbank merk Werzahlit. Tot meer of anders is Future Kunststof Kozijnen niet gehouden. Indien Future kunststof Kozijnen de overeengekomen datum voor terbeschikkingstelling mocht overschrijden betekent zulks niet dat zij gehouden zou zijn tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 26 – Verzekering risico’s bij lease
Indien de verzekeraar van het arbeids ongeschiktheids- en/of het werkloosheids- en/of andere te verzekeren risico’s de klant uitsluitend wenst te accepteren onder uitsluiting van bepaalde bijzondere risico’s of onder bepaalde bijzondere voorwaarden, dan geeft dit de klant niet het recht op die grond de overeenkomst te ontbinden doch dan is de klant gehouden de risico’s op de aangeboden wijze te laten verzekeren. Indien de klant in het geheel niet geaccepteerd wordt door de verzekeraar ten aanzien van bovengenoemde te verzekeren risico’s dan is de klant gehouden de overeenkomst met Future Kunststof Kozijnen na te komen zonder dat genoemde risico’s zijn verzekerd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.

 
Ons bezoekersadres:

Future Kozijnen
De Striptekenaar 18 (showroom)
1336 CM Almere

info@futurekozijnen.nl
www.futurekozijnen.nl
Tel.nr.: 036 8416347
Mobiel: 0630633725 

Ons postadres:

Aafje Andersstraat 4
1336 DZ Almere

Facebook
Instagram
Whatsapp   
Algemene voorwaarden
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend adviesgesprek?

Contactmogelijkheid →

Algemene voorwaarden

Download

 
Made in Germany
Subsidie energiebesparing eigen huis